Disclaimer en Privacy Verklaring


Disclaimer Air Claim Support B.V.

Iedere bezoeker van de website van ACS aanvaardt daarmee de toepasselijkheid van deze disclaimer en de door ACS gehanteerde algemene voorwaarden.

ACS doet haar uiterste best de website steeds foutloos en ononderbroken te laten functioneren. ACS garandeert echter niet dat dit steeds en onder alle omstandigheden het geval zal zijn. ACS sluit iedere aansprakelijkheid uit voor het niet, onjuist of onvolledig functioneren van haar website.

De website van ACS geeft informatie over de diensten die zij aanbiedt. Deze informatie wordt met de grootste zorg verzameld en gepresenteerd. ACS aanvaard echter geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie op haar website.

Indien op de website wordt verwezen naar – websites / hyperlinks – van derden is deze verwijzing steeds informatief en maakt de bezoeker van de website van ACS daarvan gebruik voor eigen rekening en risico.

Op de website van ACS en haar disclaimer is Nederlands Recht van toepassing.

ACS behoudt zich het recht voor deze disclaimer te wijzigen. Bepalend voor de toepasselijkheid van de disclaimer is de datum waarop de bezoeker de website heeft geraadpleegd.

Privacy verklaring Air Claim Support B.V.

Air Claim Support B.V., gevestigd aan de Oosthavenkade 39b, 3134NW Vlaardingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Mr E.F.J. Goossens is de functionaris gegevensbescherming van Air Claim Support B.V. Hij is te bereiken via e.goossens@airclaimsupport.nl Air Claim Support B.V. verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van de invordering van de door u ingediende claims op derden.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Ouders of voogden van jongeren jonger dan 16 jaar kunnen namens die jongeren wel claims indienen.

Wij raden ouders en voogden aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via e.goossens@airclaimsupport.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Air Claim Support B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor het incasseren van uw vordering op derden. Wij verwerken bankgegevens ten behoeve van doorbetaling van claims aan belanghebbenden. Uw mailadres en telefoonnummer verwerken wij ten behoeve van het contact met betrokkenen over de afhandeling van de claim.

Air Claim Support B.V. verwerkt geen geautomatiseerde gegevens.

Air Claim Support B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra het doel, de invordering of afwijzing van de claim is gerealiseerd, worden uw persoonsgegevens verwijderd.

Air Claim Support B.V. verstrekt uitsluitend informatie aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Air Claim Support B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Air Claim Support B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar e.goossens@airclaimsupport.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Air Claim Support B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Air Claim Support B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Uw gegevens worden via een beveiligde internetverbinding uitgewisseld. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via e.goossens@airclaimsupport.nl.